ZETO Lublin

Najbliższe kursy

MS-20411 Administering Windows Server® 2012

termin: 2017-09-25 - 2017-09-29

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Microsoft Excel - profesjonalna alnaliza i prezentacja danych

termin: 2017-09-25 - 2017-09-26

godziny zajęć: 08:30 - 15:30

Partnerzy i certyfikacje

Microsoft Partner Network

Adobe Authorized Training Center

Corel Training Partner

Certiport

ECDL

Person Vue

Aktualności i wydarzenia

Ogłoszenie o poszukiwaniu dostawcy autoryzowanych podręczników Microsoft

EFS

Lublin dn, 01.09.2009r,

W związku z planowaniem przeprowadzenia autoryzowanych szkoleń w projekcie pt.: Centrum nowoczesnych technologii”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII PO KL, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1., zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w postaci dostawy autoryzowanych podręczników dla uczestników szkoleń zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający
  • Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35; 20-718 Lublin.
 2. Przedmiot oferty - dostawa autoryzowanych podręczników wymienionych poniżej:
  • MS 2779 Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database (36szt - październik 2009)
  • MS 2780 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database (36szt - październik 2009)
  • MS 6420 Fundamentals of a Windows Sever 2008 Network Infrastructure and Application Platform (12szt - grudzień 2009, 12szt - kwiecień 2010)
  • MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 (12szt - grudzień 2009, 12szt - kwiecień 2010)
  • MS 6424 Fundamentals of Microsoft Server 2008 Active Directory (12szt - wrzesień 2009, 12sz grugień 2009)
  • MS 6425 Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (12szt - wrzesień 2009, 12sz grugień 2009)
  • MS 6426 Configuring Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory (12szt - wrzesień 2009, 12sz grugień 2009)
 3. Termin realizacji zamówienia:
  • od września 2009r. do kwietnia 2010r. Szczegóły dotyczące konkretnego dnia dostawy zostaną ustalone z dostawcą, który zostanie wybrany.
 4. Miejsce dostawy podręczników:
  • Siedziba zamawiającego.
 5. Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę zawierającą najniższą cenę za realizację zamówienia.
 6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.
  1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
  2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  3. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
 7. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.
  • Ofertę należy przesłać elektronicznie na adres szkolenia@eduzeto.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2009r, do godz. 12.00.
  • Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Kowalski, tel.: 81 718 42 17. sławomir.kowalski@zeto.lublin.pl

powrót

ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.