EFS

Projekt: Centrum nowoczesnych technologii

Priorytet VIII "Regionalne Kadry Gospodarki"

Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie"

Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstwa".

Projekt "Centrum nowoczesnych technologii" został zrealizowany zgodnie z umową

Nr 232 POKL.08.01.01-06-246/09-01, podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego jako Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowaliśmy na terenie woj. lubelskiego w okresie od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

Grupa docelowa:

84 pracujące osoby dorosłe(powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałe lub pracujące na terenie woj. lubelskiego, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Projekt był skierowany do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wykorzystujących ICT. Grupą priorytetową były kobiety.

Celem projektu było - podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności pracujących osób z województwa lubelskiego z zakresu:

  • MCTS: Windows Server 2008: Active Directory Configuration 24 osoby
  • MCTS: Windows Server 2008: Network Infrastructure Configuration 24 osób
  • MCTS: SQL Server 2005 36 osób

Cel projektu został zrealizowany, w sumie przeszkolono - 84 osoby

Wskaźniki i rezultaty:

Zostały osiągnięte na wyższym poziomie niż zaplanowaliśmy.

ZETO Lublin | Strona główna | Szkolenia | Harmonogram | Zapisy | Egzaminy | Projekty unijne | Zapytania | Kontakt
© 1999 - 2017 eduZETO. Wszelkie prawa zastrzeżone.